حاکمیت شرکتی، تصمیمات مدیریت مالی و عملکرد مالی شرکت

حاکمیت شرکتی، تصمیمات مدیریت مالی و عملکرد مالی شرکت

مقاله بیس حسابداری و مالی برای سال ۲۰۱۴ از سایت Elsevier برای انتخاب موضوع پایان نامه و مقاله عنوان کامل مقاله: حاکمیت شرکتی، تصمیمات مدیریت مالی و عملکرد مالی شرکت: مطالعه در شرکتهای صنعت دریایی چکیده مقاله: این پژوهش به…